Uložit do nákupního seznamu
Vytvoření nového nákupního seznamu

Zásady ochrany osobných údajov

1. Správce údajů a definice

 1. Správcem osobních údajů zákazníků/uživatelů internetového obchodu, označovaným také jako Prodejce, je: ELEME TECH s.r.o, telefon: , DIČ: CZ09685561, IČ: 09685561.
 2. Se správcem údajů je možné kontaktovat se:
  1. na korespondenční adrese: Žateckých 1223/10a, 140 00 Praha;
  2. na e-mailové adrese: prodej@ram-mount.cz.
 3. Uživatel - fyzická osoba navštěvující stránku/stránky internetového obchodu nebo využívající služby či funkce popsané v této Zásadě ochrany osobních údajů a cookies.
 4. Zákazník - fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, fyzická osoba, která je spotřebitelem, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, které zákon přiznává právní způsobilost a která uzavírá s Prodejcem smlouvu o prodeji na dálku.
 5. Internetový obchod - internetový servis provozovaný Prodejcem, dostupný na elektronických adresách (stránkách): https://ram-mount.cz, prostřednictvím kterého může zákazník/uživatel získat informace o zboží a jeho dostupnosti a koupit zboží nebo objednat službu.
 6. Newsletter - informace, včetně obchodních informací ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů z roku 2020, položka 344), pocházející od Prodejce, zasílané zákazníkovi/uživateli elektronicky; jejich přijímání je dobrovolné a vyžaduje souhlas zákazníka/uživatele.
 7. Účet - soubor údajů uložených v internetovém obchodě a v IT systému Prodejce týkající se daného zákazníka/uživatele a jeho objednávek a uzavřených smluv, pomocí kterého může zákazník/uživatel podávat objednávky a uzavírat smlouvy.
 8. GDPR - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů).

2. Účely, právní základy a doba zpracování údajů

 1. Za účelem realizace smlouvy o prodeji na dálku Prodejce zpracovává:
  1. informace o zařízení uživatele za účelem zajištění správné funkce služeb: IP adresa počítače, informace obsažené v cookies nebo podobných technologiích, údaje o relaci, údaje o internetovém prohlížeči, údaje o zařízení, údaje o aktivitě na stránce, včetně jednotlivých podstránek;
  2. informace o geolokaci, pokud uživatel souhlasí s přístupem poskytovatele služby k geolokaci. Informace o geolokaci se používají k poskytování více přizpůsobených nabídek produktů a služeb;
  3. osobní údaje uživatelů: jméno, příjmení, adresa sídla, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, DIČ, číslo bankovního účtu nebo jiné osobní údaje, jejichž poskytnutí je nezbytné k uskutečnění nákupu a které správce vyžaduje v průběhu nákupního procesu.
 2. Tyto informace neobsahují údaje týkající se identity uživatelů, ale v kombinaci s dalšími informacemi mohou tvořit osobní údaje, a proto je správce plně chrání v souladu s GDPR.
 3. Tyto údaje jsou zpracovávány v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem poskytování služeb, tj. smlouvy o poskytování služeb elektronickou cestou v souladu s předpisy a v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR na základě souhlasu s používáním určitých cookies nebo podobných technologií vyjádřeného odpovídajícím nastavením internetového prohlížeče v souladu s telekomunikačním zákonem nebo na základě souhlasu s geolokací. Údaje jsou zpracovávány do ukončení používání internetového obchodu zákazníkem/uživatelem.
 4. Správce se zavazuje přijmout veškerá opatření vyžadovaná podle čl. 32 GDPR, tj. s přihlédnutím ke stavu technických znalostí, nákladům na implementaci a povaze, rozsahu a účelům zpracování a riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažností. Správce zavádí vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň bezpečnosti odpovídající tomuto riziku.

3. Marketingové aktivity správce

 1. Na stránkách internetového obchodu může správce údajů zveřejňovat marketingové informace o svých produktech nebo službách. Zveřejňování těchto informací provádí správce údajů v souladu s čl. 6 odst.1 písm. f GDPR, tj. v souladu s oprávněným zájmem správce údajů na zveřejňování obsahu souvisejícího s poskytovanými službami a propagací akcí, do kterých je správce údajů zapojen. Toto jednání zároveň neporušuje práva a svobody zákazníků/uživatelů, zákazníci/uživatelé očekávají, že obdrží obsah podobné povahy nebo je to jejich přímým cílem návštěvy stránky/stránek internetového obchodu.

4. Příjemci údajů uživatelů

 1. Správce údajů sděluje osobní údaje uživatelů pouze subjektům zpracovávajícím na základě uzavřených smluv o zpracování osobních údajů za účelem poskytování služeb správci údajů, např. hosting a správa stránek, IT služby, marketing a PR služby.

5. Předávání osobních údajů do třetích zemí

 1. Osobní údaje nebudou zpracovávány ve třetích zemích.

6. Práva subjektů údajů

 1. Každá osoba, které se údaje týkají, má právo:
  1. přístupu (čl. 15 GDPR) - získat od správce údajů potvrzení, zda jsou zpracovávány její osobní údaje. Pokud jsou údaje o osobě zpracovávány, má právo získat k nim přístup a získat následující informace: o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou údaje sděleny, o době uchovávání údajů nebo o kritériích jejich stanovení, o právu požadovat opravu, vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, které má subjekt údajů, a o právu vznést námitku proti takovému zpracování;
  2. obdržet kopii údajů (čl. 15 odst. 3 GDPR) - obdržet kopii zpracovávaných údajů, přičemž první kopie je zdarma a za další kopie může správce údajů účtovat rozumný poplatek vyplývající z administrativních nákladů;
  3. opravy (čl. 16 GDPR) - požádat o opravu svých osobních údajů, které jsou nesprávné, nebo doplnění neúplných údajů;
  4. vymazání údajů (čl. 17 GDPR) - požádat o vymazání svých osobních údajů, pokud správce údajů již nemá právní základ pro jejich zpracování nebo údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování;
  5. omezení zpracování (čl. 18 GDPR) - požádat o omezení zpracování osobních údajů, pokud:
   1. dotyčná osoba zpochybňuje správnost osobních údajů - po dobu umožňující správci údajů ověřit správnost těchto údajů,
   2. zpracování je protiprávní a dotyčná osoba namítá proti jejich vymazání a požaduje omezení jejich používání,
   3. správce údajů již tyto údaje nepotřebuje, ale dotyčná osoba je potřebuje k určení, uplatňování nebo obraně právních nároků,
   4. dotyčná osoba vznesla námitku proti zpracování - do doby, než se zjistí, zda má správce údajů oprávněné právní důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvody pro určení, uplatnění nebo obhajobu právních nároků;
  6. přenositelnosti údajů (čl. 20 GDPR) - obdržet v strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu osobní údaje, které poskytla správci údajů, a požádat o jejich předání jinému správci, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo smlouvy s ním uzavřené a pokud jsou údaje zpracovávány automatizovaně;
  7. vznést námitku (čl. 21 GDPR) - vznést námitku proti zpracování jejích osobních údajů pro oprávněné účely správce z důvodů souvisejících s její konkrétní situací, včetně profilování. Správce údajů pak posoudí existenci důležitých oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo důvodů pro určení, uplatňování nebo obhajobu právních nároků. Pokud zájmy dotyčné osoby podle hodnocení převáží nad zájmy správce, bude správce povinen ukončit zpracování údajů pro tyto účely;
  8. odvolat souhlas kdykoli a bez udání důvodu, ale zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu zůstane i nadále v souladu se zákonem. Odvolání souhlasu povede k tomu, že správce údajů přestane zpracovávat osobní údaje pro účely, pro které byl tento souhlas udělen.
 2. Chce-li subjekt údajů uplatnit některé z výše uvedených práv, měl by se obrátit na správce údajů pomocí poskytnutých kontaktních údajů a informovat ho o tom, které právo a v jakém rozsahu chce uplatnit.

7. Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů

 1. Subjekt údajů má právo podat stížnost orgánu dohledu, kterým je v Polsku Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě, ul. Stawki 2, a může jej kontaktovat následujícím způsobem:
 2. poštou: ul. Stawki 2, 00-193 Varšava;
 3. prostřednictvím elektronické podatelny dostupné na stránce: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 4. informační linka: 606-950-000.

8. Inspektor ochrany údajů

 1. Subjekt údajů může v každém případě také kontaktovat přímo inspektora ochrany údajů správce pomocí e-mailu nebo písemně na adresu správce údajů uvedenou v části 1 bodu 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů a cookies.

9. Změny zásad ochrany osobních údajů

 1. Zásady ochrany osobních údajů a cookies mohou být doplněny nebo aktualizovány podle aktuálních potřeb správce, aby poskytly zákazníkům/uživatelům aktuální a spolehlivé informace.

10. Cookies

 1. Internetový obchod získává informace o zákaznících, uživatelích a jejich chování následujícími způsoby:
  1. prostřednictvím dobrovolně zadaných informací do formulářů pro účely vyplývající z funkce konkrétního formuláře;
  2. ukládáním cookies na koncových zařízeních (tzv. „sušenky“);
  3. shromažďováním www serverových logů prostřednictvím poskytovatele hostingu internetového obchodu (nezbytné pro správné fungování služby).
 2. Cookies jsou IT data, zejména textové soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení zákazníka/uživatele a jsou určeny k používání webové stránky internetového obchodu. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, dobu uchovávání na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
 3. Internetový obchod používá cookies pouze po předchozím souhlasu zákazníka/uživatele obchodu v tomto ohledu. Souhlas s používáním všech cookies v internetovém obchodě se vyjadřuje kliknutím na tlačítko: „Zavřít“ během zobrazování zprávy o používání cookies internetovým obchodem nebo uzavřením této zprávy.
 4. Pokud zákazník/uživatel internetového obchodu nesouhlasí s používáním cookies internetovým obchodem, může využít možnost „Nesouhlasím“ dostupnou také v oznámení o používání cookies internetovým obchodem nebo změnit nastavení aktuálně používaného internetového prohlížeče (může to však způsobit nesprávné fungování stránky internetového obchodu).
 5. Chcete-li spravovat nastavení cookies, vyberte ze seznamu internetový prohlížeč/systém a postupujte podle pokynů: Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera, Android, Safari (iOS), Windows Phone.
 6. Právním základem pro zpracování osobních údajů získaných z cookies jsou oprávněné zájmy správce údajů spočívající v poskytování vysoce kvalitních služeb a zajištění bezpečnosti služeb.
 7. V rámci internetového obchodu jsou používány dva základní typy cookies: „relační“ (session cookies) a „trvalé“ (persistent cookies). „Relační“ cookies jsou dočasné soubory, které jsou uloženy v koncovém zařízení uživatele, dokud se neodhlásí, neopustí internetový obchod nebo nevypne software (internetový prohlížeč). „Trvalé“ cookies jsou uloženy v koncovém zařízení zákazníka/uživatele po dobu určenou v parametrech cookies nebo do doby, než je zákazník/uživatel odstraní.

Funkční soubory cookie (povinné)

ram-mount.cz

monit_token: 365 dny, cookie

shop_monit_token: 30 minuty, cookie

client: 1 dny, cookie

affiliate: 90 dny, cookie

ordersDocuments: cookie

__idsui: 1095 dny, cookie
Súbor potrebný pre tzv. ľahkú funkciu prihlásenia na webovej stránke.

__idsual: 1095 dny, cookie

__IAI_SRC: 90 dny, cookie

login: cookie

CPA: 28 dny, cookie

__IAIRSABTVARIANT__: 30 dny, cookie

basket_id: 365 dny, cookie

page_counter: 1 dny, cookie

LANGID: 180 dny, cookie

REGID: 180 dny, cookie
Stores information about the site user's region.

CURRID: 180 dny, cookie
Stores information about the currency of the site selected by the user.

__IAIABT__: 30 dny, cookie
It stores the A/B test identifier, for the purpose of testing and improving shop functionality.

__IAIABTSHOP__: 30 dny, cookie
It stores the identifier of the shop participating in the A/B test.

__IAIABTVARIANT__: 30 dny, cookie
Stores the identifier of the variant drawn as part of the ongoing A/B test.

toplayerwidgetcounter[]: cookie
Stores the number of times a pop up message has been displayed.

samedayZipcode: 90 dny, cookie
Stores information about the site user's postcode, which is required to offer courier delivery on the SameDay service.

applePayAvailability: 30 dny, cookie
Stores information about whether an ApplePay payment method is available for the user.

paypalMerchant: 1 dny, cookie
PayPal account ID.

toplayerNextShowTime_: cookie
Stores information about the time at which the next pop up message is to be displayed. 

rabateCode_clicked: 1 dny, cookie
Stores information about the closure of the active discount bar.

freeeshipping_clicked: 1 dny, cookie
Stores information about the closing of the free delivery bar.

redirection: cookie
Stores information on the closure of the pop-up message indicating the suggested language for the shop.

filterHidden: 365 dny, cookie
When the option to collapse the filter for goods is clicked, it saves which filter is to be collapsed when the goods list is refreshed.

toplayerwidgetcounterclosedX_: cookie
It stores information about closing the pop-up message.

cpa_currency: 60 minuty, cookie
Includes currency information for CPA / CPS programmes in which the site participates.

basket_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the basket.

wishes_products_count: cookie
Stores information on the number of products in the favorites list.

remembered_mfa: 365 dny, cookie
Stores remembered user information for multi-factor authentication (MFA)

IAI S.A.

iai_accounts_toplayer: 30 dny, cookie
Ensures the correct display of the pop up message informing about the IdoAccounts login service (https://www.idosell.com/en/idoaccounts-is-a-system-that-facilitates-the-process-of-logging-in-to-many-stores-with-one-account-and-placing-orders-in-online-stores/).

IdoSell

platform_id: cookie
Stores information about whether the page is displayed in the mobile app.

paypalAvailability_: 1 dny, cookie
Stores information on whether a PayPal payment method is available for the user.

ck_cook: 3 dny, cookie
Stores information about whether the user of the website has consented to cookies.

IdoAccounts

accounts_terms: 365 dny, cookie
Stores information on whether the user has accepted consent to use the IdoAccounts service.

express_checkout_login: 365 dny, cookie
CookieNameExpressCheckoutLogin

Google

NID: 180 dny, cookie
These cookies (NID, ENID) are used to remember your preferences and other information, such as your preferred language, how many results you prefer to have shown on a search results page (for example, 10 or 20), and whether you want to have Google’s SafeSearch filter turned on. This cookie is also required to offer the Google Pay payment service.

Google reCAPTCHA

_GRECAPTCHA: 1095 dny, cookie
This cookie is set by Google reCAPTCHA, which protects our site against spam enquiries on contact forms.

PayPal

ts: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

ts_c: 1095 dny, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and is used to prevent fraud.

x-pp-s: cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

enforce_policy: 365 dny, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

tsrce: 3 dny, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

l7_az: 60 minuty, cookie
This cookie is necessary for the PayPal login-function on the website.

LANG: 1 dny, cookie
This cookie is generally provided by PayPal and supports payment services on the website.

nsid: cookie
Used in the context of transactions on the Website. The cookie is required for secure transactions.


Analytické soubory cookie

IAI S.A.

__IAI_AC2: 45 dny, cookie
Activity Tracking identifier to collect the history of pre-order sources as well as the source through which the order was placed according to the last click attribution model.

Google Maps

SID: 3650 dny, cookie
Contain digitally signed and encrypted records of a user’s Google Account ID and most recent sign-in time. The combination of these cookies (SID, HSID) allows Google to block many types of attack, such as attempts to steal the content of forms submitted in Google services.


Reklamní soubory cookie

Meta (Facebook)

fbsr_: cookie
Contains the signed request for the Facebook App user.

fbss_: 365 dny, cookie
Shared session Facebook.

fbs_: 30 minuty, cookie
Facebook session.

Meta Pixel: 999 dny, sledovací pixel
The Meta Pixel is a piece of code that allows you to measure the effectiveness of your advertising by understanding the actions taken by users of the site and allows you to make sure that your shop ads are shown to the right people.

_fbp: 90 dny, cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

fr: 90 dny, cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

_fbc: 730 dny, cookie
Store last visit.

tr: cookie
Cookie used for user profiling and to match advertising to user profile as accurately as possible.

sb: 402 dny, cookie
This cookie helps identify and apply additional security measures in case someone tries to access your Facebook account without authorization, for example by entering random passwords. It is also used to record information that will allow Facebook to recover a user's account if they forget their password, or to provide additional authentication if it suspects someone has hacked into their account. This includes, for example, \"sb\" and \"dbln\" cookies, which can securely identify a user's browser.

usida: cookie
Collects a combination of the user’s browser and unique identifier, used to tailor advertising to users.

wd: 9 dny, cookie
This cookie helps direct traffic between servers and analyze how fast Meta Products load on different users. Thanks to cookies, Meta can also record the aspect ratio and dimensions of a user's screen and windows, and know whether the user has high contrast mode enabled, so it can present its sites and applications correctly. It can, for example, use \"dpr\" and \"wd\" cookies, among others, to provide the user with optimal device screen parameters.

locale: 9 dny, cookie
This cookie contains the display locale of the last logged in user on this browser.

datr: 7 dny, cookie
The purpose of the datr cookie is to identify the web browser being used to connect to Facebook independent of the logged in user. This cookie plays a key role in Facebook's security and site integrity features.

ram-mount.cz

RSSID: 180 dny, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.

__IAIRSUSER__: 60 minuty, cookie
IdoSell RS user ID, used for the purpose of displaying tailored product recommendations on the website.


 1. Cookies se používají pro následující účely:
  1. vytváření statistik, které pomáhají pochopit, jak zákazníci/uživatelé internetového obchodu používají webové stránky, což umožňuje zlepšovat jejich strukturu a obsah;
  2. udržení relace zákazníka/uživatele (po přihlášení), aby zákazník/uživatel nemusel na každé podstránce internetového obchodu znovu zadávat přihlašovací jméno a heslo;
  3. určování profilu zákazníka/uživatele za účelem zobrazení doporučení produktů a přizpůsobených materiálů v reklamních sítích, zejména v síti Google.
 2. Software pro prohlížení webových stránek (internetový prohlížeč) obvykle ve výchozím nastavení umožňuje ukládání cookies na koncovém zařízení zákazníka/uživatele. Zákazníci/uživatelé mohou toto nastavení v tomto ohledu změnit. Internetový prohlížeč umožňuje smazání cookies. Je také možné cookies blokovat automaticky.
 3. Omezení používání cookies může ovlivnit některé funkce dostupné na webových stránkách internetového obchodu.
 4. Cookies umístěné v koncovém zařízení zákazníka/uživatele mohou být používány také inzerenty a partnery internetového obchodu, kteří s ním spolupracují.
 5. Cookies mohou být použity sítí Google k zobrazování reklam přizpůsobených způsobu, jakým zákazník/uživatel internetový obchod používá. K tomuto účelu mohou ukládat informace o uživatelově navigační cestě nebo době strávené na určité stránce: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.
 6. Doporučujeme zákazníkovi/uživateli přečíst si zásady ochrany osobních údajů těchto společností, aby se seznámil s pravidly používání cookies ve statistikách: Zásady ochrany osobních údajů Google Analytics.
 7. V rámci informací o preferencích zákazníka/uživatele shromažďovaných sítí Google si zákazník/uživatel může zobrazit a upravit informace získané z cookies pomocí nástroje: https://www.google.com/ads/preferences/.
 8. Na stránkách internetového obchodu jsou umístěny pluginy, které mohou předávat údaje zákazníků/uživatelů správcům, jako např.: .
 9. Pro správnou realizaci smlouvy o prodeji na dálku může správce údajů sdělovat údaje zákazníků/uživatelů kurýrním společnostem. Aktuálně dostupné způsoby doručení v internetovém obchodě jsou dostupné na adrese: https://ram-mount.cz/cs/delivery.html.
 10. Pro správnou realizaci smlouvy o prodeji na dálku může správce údajů poskytovat údaje zákazníků/uživatelů systémům online plateb. Aktuálně dostupné způsoby platby předem v internetovém obchodě jsou k dispozici na adrese: https://ram-mount.cz/cs/payments.html.

11. Newsletter

 1. Zákazník může souhlasit s přijímáním obchodních informací elektronicky zaškrtnutím příslušné možnosti v registračním formuláři nebo později na příslušné kartě. Pokud takový souhlas udělí, bude zákazník/uživatel dostávat na jím zadanou e-mailovou adresu informace (newsletter) internetového obchodu a další obchodní informace zasílané prodejcem.
 2. Zákazník může kdykoli přestat přijímat newsletter tím, že zruší zaškrtnutí příslušného políčka na stránce svého účtu nebo přejde na formulář https://ram-mount.cz/cs/newsletter.html, klikne na příslušný odkaz obsažený v každém newsletteru nebo kontaktuje zákaznickou podporu.

12. Účet

 1. Zákazník/uživatel nesmí v internetovém obchodě zveřejňovat ani prodejci poskytovat obsah, včetně recenzí a dalších údajů, které jsou nezákonné.
 2. Zákazník/uživatel získá přístup k účtu po registraci.
 3. V rámci registrace zákazník/uživatel zadá typ účtu nebo pohlaví, jméno, příjmení, název firmy, DIČ, údaje pro vystavení dokladu o prodeji, údaje pro doručení, e-mailovou adresu a vybere si heslo. Zákazník/uživatel zaručuje, že údaje, které zadal/a do registračního formuláře, jsou pravdivé. Registrace vyžaduje pečlivé seznámení se s předpisy a zaškrtnutí v registračním formuláři, že zákazník/uživatel se předpisy seznámil a plně souhlasí se všemi jejich ustanoveními.
 4. Ve chvíli, kdy zákazník/uživatel získá přístup k účtu, je mezi prodejcem a zákazníkem uzavřena na dobu neurčitou smlouva o poskytování služeb elektronicky týkající se účtu. Spotřebitel může od této smlouvy odstoupit podle podmínek stanovených v předpisech.
 5. Registrace účtu na jedné ze stránek internetového obchodu znamená zároveň registraci umožňující přístup k dalším stránkám, na kterých je internetový obchod dostupný.
 6. Zákazník/uživatel může kdykoli smlouvu o poskytování služeb elektronicky vypovědět s okamžitou platností tím, že o tom informuje prodejce e-mailem nebo písemně na adresu správce údajů uvedenou v části 1 bodu 2 těchto Zásad ochrany osobních údajů a cookies.
 7. Prodejce je oprávněn vypovědět smlouvu o poskytování služeb týkající se účtu v případě ukončení poskytování nebo převodu služby internetového obchodu na třetí osobu, porušení práv zákazníkem/uživatelem nebo porušení předpisů a v případě neaktivity zákazníka/uživatele po dobu 6 měsíců. Výpověď smlouvy se provádí s dodržením sedmidenní výpovědní lhůty. Prodejce může podmínit opětovnou registraci účtu svým povolením.
pixel